Barnets lov på Struer Skolehjem

Den 1. januar 2024 er Barnets Lov trådt i kraft og er nu en del af fundamentet for et nyt og tidssvarende børnesyn. Det er vi i gang med at implementere, dokumentere og inddrage i hverdagslivet på Struer Skole og Godthåbvejens skole. 

Barnets lov er den fundamentale lov, som samler alle reglerne for støtte til børn og unge uanset om deres støttebehov har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. 

Det overordnede formål med barnets lov er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Vi skal fortsat skabe tryghed for barnet eller den unge under opholdet hos os, samt arbejde aktivt for, at barnet kan blive inkluderet og udvikle sig i gode sociale fællesskaber og løbende understøtte barnets eller den unges læring. Der skal fokuseres på barnet eller den unges ret til omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og på sigt et selvstændigt voksenliv og den individuelle støtte som er nødvendig. 

Vi mærker at kommunerne er godt i gang med at implementere den nye lovgivning i deres daglige arbejde og praksis. Barnets Lov har et øget fokus på barnets rettigheder, og giver endvidere barnet nye rettigheder.  Arbejdet med at implementere Barnets Lov vil få stor betydning for arbejdet i kommunerne men kommer også i høj grad til at have betydning for, hvordan kommunen ønsker, at vi som børn- og ungehjem og skoletilbud løser opgaverne og indgår i samarbejdet. 

Der er lavet omfattende materiale, metoder og videoer til børn, forældre, kommuner, udfører som findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Barnets Lov indeholder en række bestemmelser som medfører vi som børn- og ungehjem skal have viden om og med angivelse af vores pligter og opgaver ved støtteophold og anbringelser, blandt andet følgende fokuspunkter:  

 1. Løbende inddragelse af børn og unge i hverdagen, hvor vi fortsat skal afklare barnet eller den uges holdninger og synspunkter, som så skal kunne inddrages og afspejles løbende i hverdagslivet, trivsel og udvikling. Der skal benyttes individuelle tilrettede inddragelsesformer. 
 2. Barnet  har ret til en bisidder ved samtaler med kommuner, og vi understøtter at barnet eller den unge får tilbudt en tryghedsperson/bisidder til eksempelvis samtaler med sagsbehandlere, som kan være svære eller meget betydningsfulde for barnet eller den unges liv. 
 3. Alle børn, der er fyldt 10 år, har fået status som juridisk part i deres egen sag. 
 4. Fremover vil der komme 2 sagsbehandlere til mødet med barnet. 
 5. Ret til en second opinion, hvis en kommune beslutter, at et barn under 10 år skal hjemgives eller flytte anbringelsessted. I så fald kan Ankestyrelsen foretage en uvildige vurdering af kommunens beslutning.  
 6. Styrket fokus på barnets ret til kontinuitet i anbringelsen hos os samt nære og stabile relationer. 
 7. Anbragte børn og unge har fået særlige rettigheder til at blandt andet anmode kommunen om suspenderet samvær, støtteperson med til samvær eller permanent anbringelse. Vi har implementeret særlige retningslinjer på Struer Skolehjem som skal sikre hvis børn eller unge hos os udtrykker at de vil anmode om rettigheder så vi får dokumenteret barnets beskrivelser som formidles videre til kommunen.
 8. Vi skal  fortsat styrke vores dokumentation og pædagogiske indsatser til et godt hverdags liv og børnemiljø med fokus på trivsel og udvikling i hjemlige rammer.

Nye ord vi øver os på fra Barnets Lov 

 • foranstaltninger ændres til “støttende indsatser” 
 • handleplan ændres til “barnets plan” eller “ungeplan” 
 • aflastning/aflastningsophold ændres til “støtteophold” 
 • opholdssteder for børn og unge og døgninstitutioner ændres til “børne – og ungehjem” 
 • efterværn ændres til “ungestøtte” 
 • sagsbehandler ændres til ”børn- og ungerådgiver”  

 

Introduktionsvideo om barnets lov;  https://www.youtube.com/watch?v=Js7x2VEul6A