OM STRUER SKOLEHJEM

En ny chance til børn og unge

 

 • Rammerne for Struer Skolehjem

  Struer Skolehjem ligger et stenkast fra Limfjorden i naturskønne omgivelser. Grunden støder helt ned til fjorden, og vi har egen båd. Der er mange sjove og hyggelige kroge, og stedet emmer af sjæl blandt andet, fordi nogle af bygningerne er helt tilbage fra 1906, hvor Struer Skolehjem blev grundlagt.

  Skolehjemmet ligger på en stor grund med plads til forskellige aktiviteter. Vi har bl.a. egen cross-bane, fodboldbane og plads til forskellige dyr. Vi har også træ- og metalværksted, gymnastiksal og egen klub med poolbord og bordtennis. Beliggenheden ved fjorden indbyder til mange forskellige vandaktiviteter alt efter årstiden. Der er således mulighed for såvel at fiske, bade, skøjte ol.

  Her er plads til børn og unge i aldersgruppen 6-18 år med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer. Der er mulighed for efterværn til det fyldte 23. år. Der tilbydes både længere og kortere forløb - og der er mulighed for akutanbringelser og aflastning.

  Den interne skole underviser inden for folkeskolelovens rammer med tilpasning efter den enkelte elevs ressourcer og potentialer. Der er mulighed for at tage eksamen. Struer Skolehjem har SFO-ordning.

  Du er altid velkommen til at kontakte forstander Torben Norup og viceforstander Henrik Bitsch på 96842400 for yderligere informationer.

 • Værdigrundlag  Struer Skolehjems værdier i arbejdet med børnene og de unge

  Struer Skolehjem har i efteråret 2021 udarbejdet et nyt værdisæt.  Relation:

  På Struer Skolehjem er vi sammen med børnene og de unge.

  På Struer Skolehjem tilbyder vi aktiviteter, leg, samvær, undervisning og læring.

  På Struer Skolehjem er vi nærværende, omsorgsfulde, tilgængelige, opsøgende og inviterende.

  På Struer Skolehjem er muligheder og udvikling i centrum i samværet med børnene og de unge.  Faglighed:

  På Struer Skolehjem arbejder vi ud fra en mentaliserende tilgang.

  På Struer Skolehjem anser vi forældresamarbejdet som værdifuldt.

  På Struer Skolehjem træffes beslutninger på et tilknytningsteoretisk grundlag.

  På Struer Skolehjem investerer vi i faglig udvikling.  Målsætninger/proaktivitet:

  På Struer Skolehjem har vi fokus på børnene og de unges ret til selv- og medbestemmelse.

  På Struer Skolehjem taler vi mål og retning sammen med børnene og de unge.

  På Struer Skolehjem tager målsamtaler afsæt i børnene og de unges elev- og handleplaner.

  På Struer Skolehjem tager de voksne altid ansvar.

 • Målgruppe

  Målgruppen omfatter generelt børn og unge med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder bl.a. begrundet i omsorgssvigt.

  Typisk er målgruppen kendetegnet ved uhæmmede og ukritiske kontaktformer med deraf følgende lav selvtillid og selvværd. Børnene/de unge vil ofte være karakteriseret ved at vise en ujævn kognitiv profil.

  Mere specifikt er der tale om:

  • Opmærksomhedsforstyrrede børn/unge
  • Børn/unge med specifikke indlæringsvanskeligheder og specialskolebehov
  • En særlig afdeling med en gruppe af børn/unge med IQ på 50-70
  • Aldersgruppen 6-18 år med mulighed for efterværn efter det 18. år
  • En særlig afdeling med børn og unge med mental retardering

  Børnene/de unge har alle forskellige problematikker med sig i livsrygsækken. Der kan være tale om vanskeligheder, der har givet anledning til frustrationer i hjem og skole. Hos børnene/de unge ses ofte ændringer i deres følelsesliv, personlighed, kontakt og adfærd.

  I deres fremtræden vil børnene/de unge have vanskeligt ved at afstemme sig socialt - bl.a. at hæmme impulser og vil fremstå med massivt behov for opmærksomhed og behandling i forhold til empatiforstyrrelser og ringe selvværd. Affektudbrud og udadreagerende adfærd vil tillige være en del af børnene/de unges adfærdsrepertoire.

  Børnene/de unge har typisk ikke tillid til (voksen-)verden omkring sig og har behov for til stadighed at blive bekræftet i at tro på, at omgivelserne ikke nødvendigvis indebærer svigt - at de voksne er til at stole på.

  Når dette er sagt, er der tale om børn/unge, der trods omgivelsernes svigt og lavt selvværd har ønske om at være som alle andre og gøre det bedste, de kan for at lykkes med livet.

  Målgruppen omfatter ikke:

  • Vidtgående fysiske eller psykiske handicaps
  • Massive misbrugsproblemer
  • Udvklingshæmning med kromosondefekt som f.eks. Downs
 • Skolen

  Struer Skolehjems interne skole har plads til ca. 30 elever, og klassekvotienterne spænder fra tre til fem elever pr. klasse.

  Undervisningsministeriets læseplaner danner udgangspunkt for undervisningen, som for det enkelte barn tager afsæt i en individuel undervisningsplan. Enhver undervisning og tilgang til elever på vores skole tager udgangspunkt i den mentaliserende tilgang. Der er de samme krav om at deltage i de nationale folkeskoletests. For de ældre elever gør det sig gældende, at UU-vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) tilbyder samtaler om uddannelses- og beskæftigelsesmæssige muligheder til  de unge og forældrene.

  Udbuddet af valgfag er meget varieret inden for kreative, musiske og idrætsprægede områder. For eksempel tilbydes der motocross, fiskeri, musik, madlavning, sløjd osv. Struer Skolehjem har bl.a. eget idrætsanlæg.

  Hver morgen starter skoledagen med fælles morgensang i skolens aula, og torsdag morgen er der altid fælles løbe-/gåtur for alle elever (både interne og eksterne elever), og efterfølgende spiser alle morgenmad sammen.

  Skolens lærerteam har faglige kompetencer, der strækker sig fra eksamensforberedelse, over integrering af elever i lokale folkeskoler til praktisk-faglige undervisningsforløb i nært samarbejde med lokale og engagerede praktik/læreplads-samarbejdspartnere f.eks. håndværkere.

  Alle fastansatte er uddannede i mentalisering, og der tages altid udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger samt samvær og relationen til børnene.

  Vi håndterer alt fra kortere faglige udredende engagementer til længerevarende forløb med garanti for faglig udvikling og etablering af understøttende relationer.

  De fleste børn går på vores interne skole, men det er også muligt at gå i almindelig folkeskole, FGU, STU eller lignende. 

  Eksterne elever
  Har vi ledige pladser, optages tillige elever, som ikke er en del af vores døgntilbud på Skolehjemmet.
  Som ekstern elev tilbydes individualiseret undervisning på lige fod med de interne elever. 
  Formiddagsmad og middagsmad er inkluderet. Formiddagsmaden spiser alle eleverne sammen, mens middagsmaden for de interne elevers vedkommende spises på afdelingerne, mens de eksterne elever spiser sammen i spisestuen.


  Lærerne
  Alle lærere er seminarieuddannede og i besiddelse af et højt fagligt niveau og stort engagement.

  Vi vægter det faglige niveau inden for specialundervisning og har mange års erfaring for netop denne form for undervisning.

  Pædagogerne
  Alle pædagogerne har faguddannelse med stor viden om børns udvikling, udfordringer og eventuelle diagnoser. Pædagogerne fungerer ofte som støtte i undervisningen men kan også have særkilte forløb med det enkelte barn.
 • SFO

  SFOen husorden

  SFO'en er en del af Struer Skolehjems heldagsskoletilbud. Den er hjemmehørende i egne lokaler tæt ved fjorden. SFO'en har fri adgang til alle Struer Skolehjems aktivitetstilbud som f.eks. motocross, værksted, multibane, legeplads osv.

  SFO'en har åbent fra kl. 6.30-15.30 dog fredage til kl. 15.00. Der er mulighed for pasning i ferieperioder. I SFO'en er der tilknyttet pædagogisk personale. SFO'en er normeret, så der er mulighed for at opdele børnegruppen, tage på ture og lave differentierede aktiviteter.

  Der er frugtordning/eftermiddagsmad.

  I SFO'en arbejdes der ud fra de samme pædagogiske rammer og metoder som hele Struer Skolehjem.

  For yderligere informationer omkring kan forstander Torben Norup kontaktes, 96 84 24 00.

 • Afdelinger

  På Struer Skolehjem har vi tre hovedafdelinger.

  I princippet er afdelingerne aldersintegrerede, men i praksis er det endnu sådan, at Nr. 13 rummer de ældste, da det er Struer Skolehjems efterværnstilbud. Efterværn kører efter § 76. Alle børnene har eget værelse.

  Hver afdeling har seks til ti børn og sin faste stab af pædagoger, der bemander afdelingen hele døgnet - om natten er der sovende nattevagt.  Fjordglimt

  Fjordglimt er en særlig afdeling for børn med bla. diagnosen mental retardering. Afdelingen er beliggende med egen indgang, egen legeplads og eget udeområde. Der er således mulighed for at give børnene ro.

  Solhøj

  Husorden


  Tagskægget

  Aflastning Elmely

  Aflastningsforløb kan aftales på både hverdage og i weekender og giver barnet/den unge en tryg mulighed for socialt samvær med andre børn/unge. Der er en fast dagligdag med struktur og forudsigelighed og forskellige former for aktiviteter sammen med de øvrige børn og unge på Struer Skolehjem.


  Naturskønne omgivelser
  Struer Skolehjem ligger et stenkast fra Limfjorden i naturskønne omgivelser. Vi har bl.a. egen cross-bane, fodboldbane og plads til diverse dyr. Der er mange sjove og hyggelige kroge på stedet, da det er gamle bygninger. Beliggenheden ved fjorden indbyder til mange forskellige vandaktiviteter alt efter årstiden. Der er således mulighed for såvel at fiske, bade, skøjte ol.

  Vi prøver at indrette den enkelte afdeling så familielignende som muligt. Vi går rigtigt meget op i børnenes værelser, så det ser pænt ud, og de føler sig hjemme.

 • Dagligdagen

  Dagsplanen er genkendelig og forudsigelig med sine faste punkter: Morgenvækning, bad, morgenmad, oprydning, skolegang, middagsmad på afdelingen, skolegang, eftermiddagskaffe, stilletime, frie aktiviteter, aftensmad og sengetid.
  Torsdag morgen er der altid fælles løbe-/gåtur for alle elever (både interne og eksterne elever) og efterfølgende spiser alle morgenmad sammen.

  Ud over at holde orden på eget tøj og værelse har børnene - afhængig af alder og formåen - faste daglige pligter som: Borddækning, opvask og støvsugning af fællesarealer.

  Hvis det vurderes, at det enkelte barn kan klare en aktivitet uden for Struer Skolehjem, skabes der mulighed for dette. Det kan være i den lokale ungdomsskole, eftermiddagspraktik hos en lokal håndværker eller butik, avisrute el.lign.

  Derudover bliver børnene motiveret til på et forpligtende plan at deltage i en af byens klubber. Det kan være aktiviteter lige fra bordtennis, badminton, dans, skydning, over cross, boksning, kajak og svømning - mulighederne er mange i Struer og omegn.

  Afdelingen danner rammen for indlæring af sociale færdigheder, som børnene er udfordret på. Spisemanerer, omgangstone/former og behovsudsættelse er stadigt tilbagevendende temaer for samtaler og øvelser i afdelingsregi.

  Barnets primære voksne på afdelingen er kontaktpædagogen, som har enetid med barnet. Enetid bruges til alt fra samtale om personlige problemer til tøjindkøb. Kontakten til barnets familie vil også som hovedregel blive varetaget af kontaktpædagogen. Minimum en gang månedligt er der målsamtale med barnet/den unge, hvor der udarbejdes mål, delmål og snublemål i samarbejde med barnet og i tilknytning til handleplanen for den enkelte.

  Børnene bliver således dagen igennem bakket op af en solid voksenstøtte. En støtte der tilgodeser børnenes individuelle psykiske og fysiske behov. Der lægges stor vægt på voksenstøtte i forbindelse med børnenes udvikling af sociale kompetencer. Derved støtter de voksne det enkelte barn i at oparbejde en stadig større evne til at indgå i positive relationer.

  De unge på Solhøj og nr. 13 gives selv ansvaret for at komme op og afsted til uddannelse dog altid med en voksen som back-up. De unge trænes i at få pengene til at slå til ift. et 14-dages budget, hvor de skal planlægge indkøb og madlavning. Der bor op til fem unge sammen, og social færdighedstræning er en naturlig del af i fællesskab at skulle organisere rengøring, indkøb, madlavning mv. Således arbejdes der i alle dele af hverdagsliv med at organisere og strukturere egen adfærd. Det sker efter princippet "sund fornuft" og med den til enhver tid fornødne hjælp og støtte. Det socialpædagogiske fokus er rettet mod uddannelse og beskæftigelse.

 • Højtider og traditioner

  Struer Skolehjem blev oprettet 1906. Med så mange år på bagen har vi mange traditioner, vi holder i hævd.
  Højtider og traditioner er en del af en fortælling om, hvem vi er – en historie, der linker fortiden til nutiden og sætter retning for fremtiden.

  Her er et ”Årshjul” med højtider og traditioner:

  Fastelavn fejres med udklædning og ”slå katten af tønden.”

  I foråret har vi tradition for vores 12 timers løb, hvor børn og voksne løber, for at samle penge ind til nyanskaffelser, der kommer børnene til gode. Det er en festlig dag, hvor forældre, søskende, familie, ansatte, virksomheder og samarbejdspartnere er hjertelig velkomne, både til at løbe med eller bare hygge sig i det store telt sat op til lejligheden. Der serveres kage og kaffe i det historiske ”Bedstemorhus”. Samme dag, er der åbent hus på institutionen, hvor der tilbydes rundvisning.

  Påsken betyder besøg af påskeharen, og så skal der ledes efter æg.

  Forældredag skolen: Ligger som regel i foråret. Her er der mulighed for at tale med lærere, deltage i undervisning eller andre aktiviteter.

  Forældredag døgnafdeling: Hvert år inviteres til forældredag, hvor der er fællesspisning, aktiviteter og mulighed for at hygge sig med børn og personale.

  Skolehjemmet inviterer personale med familie til grillaften sammen med børnene på institutionen. Der bliver grillet, bagt pandekager, spillet, kastet med flødeboller og hygget lige ned til vandet (hvis vejret tillader det).

  En af de helt store dage er ”Gammel Elevfest”. Denne falder altid 2. lørdag i september. Til ”Gammel Elevfest” møder tidligere elever samt ansatte op til en snak om gamle dage, god mad og fælles hygge. Invitationen kan ses her på hjemmesiden, eller på Struer Skolehjems Facebook side.

  Struer Skolehjems fødselsdag fejres d. 11.09. med kagemand, sang, tale og flag i skolen aula kl. 9.30.

  Fredag i uge 41 afholdes skolernes trimdag. Vi deltager børn og voksne i løb, eller cykling.

  Midt november begynder juleforberedelserne. Vi har mulighed for at hente juletræer hos en tidligere elev, hvilket er noget af en begivenhed. Børn og voksne har juletræer med hjem, og Struer skolehjem pyntes op med juletræer og lyskæder.

  Julehygge dag: Ugen efter juletræs afhentning kommer den samme tidligere elev med masser af materiale til dekoration, og hele skolen dufter af kogler og gran.
  I december måned afholder Forstander Torben Norup to banko aftener, med gode præmier og snolder.

  December byder også på vores årlige julemiddag med and og risalamande. Der spises til den store guldmedalje i håbet om at vinde mandelgaven. Vi slutter aftenen af med at danse om juletræet, og dele julegaver ud.

  Vi afslutter året med fælles morgenmad på skolen og derefter går turen til Venø kirke, inden vi ønsker hinanden en rigtig glædelig jul.

 • Medarbejdere

  35 ansatte

  • 2 ledere
  • 17 pædagoger
  • 6 lærere
  • 3 skolepædagoger
  • 1 psykolog
  • 1 administrativ
  • 8 praktisk personale

  Udover det fastansatte personale er der fasttilknyttede vikarer, løse vikarer og studerende tilknyttet Struer Skolehjem.

  Ledelse og administrativ personale

  Torben Norup

  Torben Norup

  Forstander
  Henrik Bitsch

  Henrik Bitsch

  Viceforstander

  Annette Toft

  Afdelingsleder Skolen
  Pia Noesgaard

  Pia Noesgaard

  Afdelingsleder Døgn
  Carina Uglsøe Christiansen

  Carina Uglsøe Christiansen

  Adm. leder
  Charlotte Egemose

  Charlotte Egemose

  Pæd. ansvarlig, TR
  Kenneth Bentsen

  Kenneth Bentsen

  Psykolog
   
   
  Tagskægget - Nr. 13/efterværn

  Edele H. Vrist

  Edele H. Vrist

  Socialpædagog
  Per Skoubo

  Per Skoubo

  Omsorgsmedhjælper
  Benny Teglgaard

  Benny Teglgaard

  Brita Pedersen

  Brita Pedersen

  Socialpædagog
  Sanne Havskov

  Sanne Havskov

  Teamkoordinator SFO, Socialpædagog
  Rasmus Boas

  Rasmus Boas

  Socialpædagog

  Mazloum Hamo

  Pædagog

  Pav Klink Nielsen

  Socialpædagog


  Solhøj

  Arne Nielsen

  Arne Nielsen

  Socialpædagog
  Peter Just Jensen

  Peter Just Jensen

  Socialpædagog
  Heine Sakskjær

  Heine Sakskjær

  Omsorgsmedhjælper
  Mona Rasmussen

  Mona Rasmussen

  Socialpædagog
  Liv Dam

  Liv Dam

  Omsorgsmedhjælper
  Carina Lund

  Carina Lund

  Socialpædagog
  Rasmus Kvistgaard

  Rasmus Kvistgaard

  Socialpædagog, AMR  Fjordglimt

  Laila Munck

  Laila Munck

  Socialpædagog
  Niels J. Christensen

  Niels J. Christensen

  Socialpædagog
  Line Brødbæk

  Line Brødbæk

  Socialpædagog
  Christoffer Bailey

  Christoffer Bailey

  Socialpædagog
  Anders Pedersen

  Anders Pedersen

  Socialpædagog
  Rikke Fink

  Rikke Fink

  Pædagog

  Simon Rolighed

  Socialpædagog

  Hiba Ismaiel

  Socialpædagog  Praktisk personale

  Gitte Isaksen

  Gitte Isaksen

  Køkkenleder
  Britta Riis

  Britta Riis

  Køkkenassistent
  Rikke Viborg

  Rikke Viborg

  Ernæringshjælper
  Anne-Marie Jørgensen

  Anne-Marie Jørgensen

  Vaskeri, rengøring mv.
  Ove Nielsen

  Ove Nielsen

  Teknisk serviceleder
  Hanifa Nassan

  Hanifa Nassan

  IGU-praktikant

  Heldagsskolen

  Ann B. Sandholm

  Ann B. Sandholm

  Socialpædagog
  Nanna Josefsen

  Nanna Josefsen

  Socialpædagog
  Mette S. Madsen

  Mette S. Madsen

  Støttepædagog

  Vaar Bugge-Børding

  Pædagog

  Skolen

  Jens Chr. Christensen

  Jens Chr. Christensen

  Overlærer
  Lene Bernhard

  Lene Bernhard

  Lærer
  Frank Hede

  Frank Hede

  Lærer
  Pernille Bak Persson

  Pernille Bak Persson

  Støttepædagog
  David Fabricius

  David Fabricius

  Lærer, AMR

  Anette Kjeld Toft

  Afdelingsleder

  Klaus Fanø

  Lærer

  Morten Kracht

  Lærer

  Judith Løwenstein

  Lærer

  Jesper Dyrberg

  Omsorgsmedhjælper

  Malene Nielsen

  Skolepædagog

  Aflastningen

  Ann B. Sandholm

  Ann B. Sandholm

  Socialpædagog
  John Laursen

  John Laursen

  Pædagogmedhjælper

 • Bestyrelsen

  Hans E. Jepsen

  Hans E. Jepsen

  Formand
  Karsten Hjort Larsen

  Karsten Hjort Larsen

  Næstformand

  Peter Vestergaard

  Peter Vestergaard

  Tina Boel van Ingen

  Tina Boel van Ingen

  Charlotte Egemose

  Charlotte Egemose

  Tillidsmand for Struer Skolehjem
  Jeannette Grummesgaard Enevoldsen

  Jeannette Grummesgaard Enevoldsen

  Centerchef Skoler og dagtilbud, Struer Kommune

  Kjeld Berthelsen

  Kjeld Berthelsen

 • Historie

  Historie

  Der var engang...
  Struer Skolehjem har eksisteret i over 100 år. I nedenstående PDFer kan du læse mere om vores historie.


  Det første forstanderpar 1906-37

  Magnus Grønne

  Magnus Grønne

  Kristine Grønne

  Kristine Grønne

ADRESSE

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

KONTAKT INFO

Tlf: +45 9684 2400
Fax: 9785 0233
Email: struerskolehjem@struer.dk

 

TRÆFFETIDER FOR KONTORET

Mandag - torsdag: 8.00 - 15.00
Fredag: 8.00 - 13.00
Hovednummeret er altid åbent

FØLG OS HER