Skole og Dagbehandling

Struer Skolehjem kan tilbyde en helt særlig skole, som kan rumme, udvikle og sikre individuelle indsatser, der skaber grobund for læring. Godthåbsvejens Skole- og Dagbehandlingstilbud er et specialiseret undervisningstilbud til elever med vidtgående og komplekse skolemæssige udfordringer.

Skole

Godthåbsvejens Skole- og Dagbehandlingstilbud er et skoletilbud som skal opleves, og hvor mindre grupper, personlige tilpasninger, skærming af stimuli er i højsæde således indlæring får de bedst mulige vilkår.

Skoletilbuddet følger folkeskolens fagrække og timetal og har desuden fokus på, at eleverne i videst muligt omfang skal hjælpes til at kunne gennemføre Folkeskolens prøver i minimum dansk og matematik efter 9. eller 10.skoleår. Vi har et tæt samarbejde med UU- Vestjylland, og vi arbejder målrettet på gennem både praktikforløb og vejledning at gøre de unge uddannelsesparate.

Godthåbsvejens Skole- og Dagbehandlingstilbud har en høj personalenormering. Det betyder, at alle elever har individuelt tilrettelagte undervisningsforløb, der varetages af både lærere og pædagoger. Holdstørrelserne varierer fra 1 til 5 elever pr. klasse.

Vi benytter faglokaler og halfaciliteter på de lokale folkeskoler og samarbejder med en lokal overbygningsskole i forbindelse med prøveafvikling. Desuden benytter vi flere gange ugentligt Kurbad Limfjorden til motorisk træning.

Skolen samarbejder med Struer Kommunes tandpleje, sundhedspleje og SSP, og vi deltager som støtte i forbindelse med konfirmationsforberedende undervisningsaktiviteter.

Målgruppe

  • Elever med behov for vidtgående specialundervisning der anbringes på Struer Skolehjems døgnafdeling.
  • Hjemmeboende elever med behov for vidtgående specialundervisning og støtte i familien tilbydes et samlet skole- og dagbehandlingstilbud.
  • Elever med behov for vidtgående specialundervisning der er anbragt på andre døgninstitutioner.

Fælles for langt de fleste af vores elever er, at deres tidligere skoleforløb har været præget af manglende indlæring, højt konfliktniveau, social isolation og lange perioder uden skolegang. Dertil kommer en familiebaggrund, der er præget af komplekse og mangeårige problemstillinger i de nære relationer. Konsekvenserne heraf er ofte lavt selvværd, mistillid til skolen og betydelige forstyrrelser i elevernes naturlige udviklingsforløb i børne – og ungdomsårene.

På Godthåbsvejens Skole modtager vi både normaltbegavede elever og elever med nedsat kognitiv funktionsevne. For begge elevgruppers vedkommende er der tale om elever, der på grund af adfærdsmæssige-, sociale- og psykiske vanskeligheder ikke i tilstrækkelig grad har haft et fagligt-, socialt- og personligt udbytte af undervisningen i folkeskolens vidtgående undervisningstilbud.

Visitation, opstart

Alle elever, der går på Godthåbsvejens Skole, visiteres via PPR, Struer.

Når en elev er visiteret til skolen, har vi fokus på at sikre en grundig overlevering og positiv opstart af både elev og forældre. Erfaringsmæssigt ved vi, at et højt informationsniveau skaber tryghed og er med til at sikre en god start i skolen, som er en forudsætning for læring og udvikling. Vi anser et godt skole- hjemsamarbejde som grundlæggende for elevernes udbytte af undervisningen, og vi ved, at forældres opbakning og interesse for deres barns skolegang motiverer eleverne til at gøre deres bedste.

Målsætning for elevernes skolegang på Godthåbsvejens Skole

En skolegang på Godthåbsvejens Skole skal hjælpe med til at udvikle og styrke elevernes trivsel fagligt, socialt og personligt.

Fagligt har vi fokus på: At elever skal blive så dygtige, som de kan. Forskningen på området dokumenterer, at uddannelse er den væsentligste enkeltfaktor i forhold til, hvor godt eleverne klarer sig i deres voksne liv.

Socialt har vi fokus på: At eleverne skal kunne trives og begå sig i et alment miljø og blive i stand til at modtage undervisning i det skoletilbud, der passer bedst til dem. Vi har ligeledes fokus på at styrke elevernes sociale kompetencer og adfærd, så de kan begå sig i forpligtende fællesskaber og derved får mulighed for at dyrke sociale relationer og fritidsinteresser i sunde, udviklende miljøer.

Personligt har vi fokus på: At elever føler sig værdifulde for fællesskabet og udvikler et robust selvværd, der ruster dem til at deltage i samfundslivet. Vores bestræbelse for alle elever er, at de får oplevelsen af at have positiv indflydelse og medbestemmelse i deres eget liv.

Pædagogik

Sammen med en individuelt tilrettelagt og specialiseret faglig undervisning, arbejder skolens personale ud fra en mentaliseringsbaseret pædagogik. Det betyder, at vi har fokus på at skabe et klasse- og undervisningsmiljø, der har opmærksomhed på mentale tilstande, og at vi er nysgerrige på at forstå elevernes og vores egne reaktioner. Vores pædagogiske målsætning er derfor også ud fra denne pædagogik at hjælpe eleverne med at fastholde deres åbenhed og motivation for at lære og at give dem glæden ved at gå i skole, og vi lægger særlig vægt på, at der etableres en stabil og tryg relation til eleverne. I skolen er det nødvendigt at forstå, hvad vi vil med hinanden og at få disse intentioner til at spille sammen, – denne opgave har det professionelle personale ansvaret for lykkes.

Struktur

Alle skoledage starter kl. 08.00 og slutter kl. 14.00. For elever i dagbehandling slutter skoledagen kl. 16.00.

Eleverne tilbydes hver dag et formiddagsmåltid og varm mad til frokost.

Vi anvender 'Meddelelsesbogen', der erstatter den tidl. elevplan. Meddelelsesbogen skrives i samarbejde med eleven, og forældrene inddrages i elevens målsætninger. Indholdet drøftes ved statusmøder og skole- hjemsamtaler to gange årligt. 

Alle elever får ved start i skolen udarbejdet en ”kagekasse”, der beskriver dem udefra og indefra. Formålet med ”Kagekassen” er blandt andet at udarbejde en tryghedsplan, der giver eleven handlemuligheder i følelsesmæssigt udfordrende situationer med det formål at kunne regulere sig selv hensigtsmæssigt.

Både tryghedsplanen og meddelelsesbogen drøftes ved elevsamtalerne, og alle elever tilbydes som minimum en samtale hver anden uge.

Elevråd

Godthåbsvejens Skole har et elevråd, der har medindflydelse på elevernes fysiske- psykiske- og æstetiske undervisningsmiljø. Elevrådet mødes ca. fem gange årligt og råder over et beløb til indkøb af fælles ønsker.

Tilsynsrapport

Der har været tilsyn med den interne skole på Struer Skolehjem den 22. september 2022.

Se tilsynsrapporten her

Spørgsmål vedrørende Godthåbsvejs Skolen kan rettes til stedfortræder Nanna Josefesen.

Dagbehandling

Under udarbejdelse.

Senest opdateret 13-06-2024
Nanna Josefsen
S: Pædagog og koordinator
O: Godthåbsvejens Skole
Kontakt

Struer Skolehjem

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

T: 96 84 24 00
E:
struerskolehjem@struer.dk